Příběh 7P pro personální marketing
traffic-sign-562574_1920.jpg

Pokud se bavíme o marketingu, rozhodně bychom neměli zapomenout na marketingový mix. Politiky a nástroje marketingu používané tak, aby podnik splnil své marketingové cíle. Pro potřeby personálního marketingu je třeba chápat jednotlivá P trochu odlišně, abychom je mohli dále produktivně využívat.

Personalista prostřednictvím marketingového mixu nenabízí hmatatelný produkt, spíše specifickou službu, které mohou potencionální nebo současní zaměstnanci využívat.

Do klasické čtveřice 4P (product, price, place, promotion)…

  • Produktem v personálním marketingu je nabízená pracovní pozice, kterou chce zaměstnavatel směnit s kandidátem za jeho pracovní um. Pro zaměstnavatele je stěžejní, aby dokázal k pracovní pozici přiřadit správné atributy, podle kterých by potencionální zaměstnanec poznal, že je to jeho práce snů.
  • Protihodnota (cena) je základní marketingovou politikou, kterou podnik využívá pro vyjádření hodnoty, na kterou si cení pracovní pozice. A cenu platí zákazník = uchazeč/zaměstnanec. Jde tedy o vzdělání, praxi, nadšení a další.
  • Place neboli distribuční politika je dalším marketingovým nástrojem, jenž zajišťuje dobrou dostupnost služby na trhu. Nejedná se pouze o umístění a dopravu služby, ale o soubor aktivit vedoucí danou službu k cílovým kandidátům. V personálním marketingu se jedná o místo výkonu práce.
  • Promotion, tedy propagace, je nedílná součást marketingového mixu. Je jednou z nejvýraznějších politik. Patří sem všechny kanály, které zajišťují komunikaci s cílovou skupinou zákazníků.

…přidáme další 3P: people, process a physical evidence

People, tedy lidé, jsou dalším P. Lidský faktor ovlivňuje veškerou komunikaci mezi zákazníkem a firmou. Tato komunikace a osobní působení v personálním marketingu z velké části ovlivní konečné rozhodnutí kandidáta nastoupit a setrvat v nabízené pracovní pozici.

P jako process zahrnuje firemní procesy směřující k prodeji a následnému užívání produktu. V personálním marketingu se jedná například o proces náboru, ale i adaptaci nového zaměstnance do firemního prostředí.

Physical evidence je poslední P našeho příběhu. Inspirovali jsme se ve službách. Na nabízenou službu si zákazník nemůže předem sáhnout. Při nákupu služby není zcela jisté, co vlastně dostane a jestli mu bude splněna požadovaná kvalita. Fyzickou evidenci můžeme chápat jako zhmotnění naší abstraktní nabídky. V personalistice to může být náborová brožura, ale také stánek na veletrhu a vlastní pracovní prostředí.

Při sestavování marketingového mixu pro personální účely bychom neměli zapomínat na to, že musíme pochopit myšlení našeho zákazníka, jakožto uchazeče o pracovní pozici a následného zaměstnance. Kombinace jednotlivých politik by měla efektivně zasáhnout cílovou skupinu. Jednotlivá P by spolu měla táhnout za jeden provaz. Žádné P by nemělo zůstávat pozadu, protože by narušilo celkový dojem a synergický efekt mixu.

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.