Pokud chceme dosáhnout úspěšného personálního marketingu, nemůžeme jednotlivé věci dělat tak, jak se nám zlíbí, ale podle plánů. Plánování umožňuje firmě a jejich zaměstnancům koordinovat aktivity a jednání zaměstnanců v souladu s firemními cíli a strategiemi.

Plánování v personálním marketingu by mělo být součástí strategického marketingového plánu firmy. Tento plán je skvělým materiálem, jak své zaměstnance seznámit s interními informacemi o firmě. Jak si firma stojí, co je její vizí, cílem a další strategií pro úspěšné fungování na trhu.

Personální plánování lze rozdělit na oblast plánování potřeby pracovníků, plánování pokrytí potřeby pracovníků a plánování rozvoje pracovníků.

Jak správně plánovat?

Při firemním plánování je důležité správně začít. V dnešní době už nelze si jen sednout ke stolu a naplánovat podnikové strategie, cíle a taktiky. Aby se plány odrážely z firemní pozice na trhu je potřeba provést alespoň základní analýzy firmy a vnějšího prostředí.

PESTE

PESTE je analýza vnějšího prostředí. Každé písmeno v názvu je počátečním písmenem prostředí, kterým se daná část analýzy zaobírá. Politické, ekonomické, sociální, technologické a ekologické prostředí.

Politické prostředí na trhu v sobě zahrnuje hlavně legislativní požadavky státu, které firma musí splnit, aby mohla fungovat. Do ekonomické analýzy vnějšího prostředí řadíme převážně hospodářské cykly na trhu, kupní sílu a nezaměstnanost. Sociálně – kulturní prostředí charakterizuje demografické aspekty populace, úroveň životního stylu, vzdělání apod. Technologické prostředí analyzuje technologickou vyspělost, zastaralost technologií a nové objevy. Poslední ekologická analýza se zabývá hlavně životním prostředím a co ho ovlivňuje.

SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats)

SWOT je analýza, která shrnuje všechny silné a slabé stránky vnitřního prostředí podniku a odhaluje veškeré příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí. Úkolem SWOT analýzy je zjistit, jak je podnik konkurenceschopný, jaké strategie by pro podnik byly nejúčinnější a kde má ještě mezery. Z výsledků SWOT analýzy lze sestavit další strategie podniku.

SO – organizace využívá svých silných stránek, aby dosáhla svých aktuálních příležitostí. WO – možnost využití příležitostí vnějšího prostředí organizace, aby překonala své slabé stránky. ST – organizace se snaží odstranit svá ohrožení pomocí silných stránek. WT- podnik má za strategický cíl minimalizovat slabé stránky a díky tomu snížit ohrožení podniku z vnějšího prostředí.

SMART and SMARTER

Poslední zmíněná analýza je spíše metoditkou, jak správně sestavit cíle podniku. Každý cíl, od kterého se dále vyvíjejí strategie a další činnosti podniku, by měly odpovídat metodě SMART případně SMARTER.

(SPECIFIC) Každý cíl by měl být konkrétně specifikován. Pro podnik by měl mít odpovídající hodnotu. (MESURABLE) Další podmínkou, kterou by měl stanovený cíl splňovat, by měla být měřitelnost. Abychom byli schopni cíl změřit nebo ověřit jeho splnění či nesplnění. (ALIGNED) Určený cíl musí být odsouhlasený. Ten, kdo cíl bude plnit s ním musí být seznámen a hlavně s ním musí souhlasit. (REALISTIC) Cíl, který si stanovíme, by měl být dosažitelný a zároveň by neměl být moc jednoduchý. (TIMED) Pokud už máme předchozí atributy cíle splněny, neměli bychom zapomínat na důležitý faktor. To je difinovanost v čase. Každý cíl by měl mít svůj časový rámec,  ve kterém se má plnit. (EVALUATE) Motivace je důležitým prvkem, která člověka nutí k jakékoliv akci a především práci. Pokud chceme, aby naši zaměstnanci plnili své cíle, tak je musíme motivovat a průběžně vyhodnocovat určené cíle. (REEVALUATE) Pokud se nám podařilo vyhodnotit cíle, tak by neměla chybět odměna. Právě tato adekvátní odměna udrží pracovníky motivované tak, aby plnili další cíle podniku.

Pokud se nám povedlo správně definovat jednotlivé cíle podniku, tak nám už nic nebrání v tom je úspěšně plnit. Od cílů by se měly odvíjet další vize, strategie taktiky a dané akce, podniknuté k splnění cílů. Pokud chcete o plánování vědět víc, tak se přidejte k nám. Na personální marketing v praxi.cz najdete mnohem víc.