Budoucnost patří chytrým firmám. Tyto firmy využívají e-learning pro vzdělávání svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce a pak během jejího výkonu. Nic nového pod sluncem.

 

Co kdybychom ale vzdělávali potenciální zaměstnance již během námluv? Co kdyby se učení a sdílení znalostí stalo nástrojem pro získávání nových uchazečů?

Ono se tak v podstatě děje. Firmy přednášejí na školách, některé dokonce zakládají vlastní akreditované předměty. IT firmy rády pořádají různá setkání se zájemci o různé technologie, předávají jim zkušenosti – a získávají kontakty na nové talenty.

V souvislosti s budováním značky zaměstnavatele se často mluví o zkušenosti (zážitku) uchazeče a zaměstnance získávaného během jeho „životního“ cyklu ve firmě.

Zejména personalisté si dávají za cíl neustále tuto zkušenost inovovat a zlepšovat. Pozitivní zkušenost získanou osobně nic nenahradí.

Velký potenciál však skrývají digitální technologie a nástroje pro komunikaci a online vzdělávání.

Kam tím míříme?

Dali jsme si všechno dohromady a napadlo nás, že by vzdělávání v online formě mohlo být důležitou součástí utváření pozitivního zážitku člověka na jeho cestě firmou.

Od náboru, přes nástup do zaměstnání, v průběhu spolupráce a dokonce i po odchodu z firmy.

Promyšleným vzděláváním nejenže vytvoříte konkurenceschopnou firmu, ale také předáte lidem pozitivní zkušenost a oni o vás budou dobře smýšlet a také hovořit.

A dobrá vzpomínka na vás jim zůstane, i když zapomenou na všechny pracovní útrapy.

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“

 

Karel Čapek

Karel čapek

1. Pestřejší komunikace s uchazeči

Zamysleme se teď nad tím, jak je možné využít e-learning v průběhu náboru.

Online vzdělávání nabízí nové možnosti, jak tradiční proces inzerce -> CV -> pohovor rozšířit o nové nástroje (zkušenostní body), díky kterým:

  • pasivní kandidáti začnou vnímat vaši firmu jako potenciálního zaměstnavatele
  • uchazeči o spolupráci získají první pozitivní zkušenost s vaší značkou
  • vy, personalisté, si otestujete uchazeče ještě před tím, než je pozvete na pohovor

E-learning je jednou z dalších cest, jak digitálně komunikovat s potenciálními i aktivními zájemci o spolupráci. Pojďme se podívat na vybrané příklady.

Vzdělávejte budoucí zaměstnance

Znáte pravidlo „help first – sell later“? To říká: Nejprve pomáhej, pak prodávej (což v našem případě znamená: nabízej spolupráci).

Vystupte z řady firem, které nabízejí práci („Hledáme právě vás…, Právě nabíráme…“ atd.) a nabídněte uchazečům něco víc: vzdělání.

Vytvořte online kurzy, které jsou relevantní pro vaše cílové publikum. Rozvíjejte znalosti potenciálních zaměstnanců. Nebojte se nabídnout jim i certifikaci.

Budujte značku, která je natolik silná ve svém odvětví, že dokáže vzdělávat ostatní. Získáte tak pozornost a přízeň kandidátů, kteří vás budou vnímat jako profesionály, od kterých se mohou hodně naučit.

Poznámka: Velkou výhodou je, že když už jednou takový kurz vytvoříte, bude pro vás pracovat dlouho a bez dalších nákladů.

Otestujte kandidáty před pohovorem

Připravte online kurzy, které jsou relevantní pro vaši cílovou skupinu uchazečů a pro nabízenou pracovní pozici. Poskytněte uchazečům unikátní informace, které se dané pracovní pozice týkají. Nabídněte jim pocit určité výhody.

A naopak. Pomocí chytře sestavených kvízů od nich získejte informace, týkající se jejich aktuálních znalostí. Pokládejte různé druhy otázek, abyste prověřili jejich kompetence z různých úhlů pohledu.

Využívejte otevřené otázky. Tyto otázky vyžadují hlubší zamyšlení a vypracování odpovědi ve formě eseje. Tyto odpovědi budete muset hodnotit osobně. Tím však uchazeče více poznáte a můžete přejít i do přímé interakce prostřednictvím chatu, telefonu nebo osobně.

Tip pro vás: Zapojte kolegy jako lektory. Dejte např. manažerům možnost hodnotit eseje svých budoucích kolegů a navázat tak komunikaci ještě před pohovorem.

homework

Využijte e-learning pro simulační trénink

Otestujte praktické dovednosti uchazečů. Jak název vzdělávací metody napovídá, simulační trénink spočívá ve vytvoření prostředí pro učení, které odráží skutečnou práci a scénáře.

Studenti tak mohou využít své skutečné znalosti a dovednosti praktickou aktivitou v tomto simulovaném prostředí, ve kterém nic nehrozí.

Ačkoliv nic nenahradí skutečné reálné prostředí, e-learning vám dává nové možnosti, jak simulace posunout více do online prostředí.

Připravte uchazeče na pohovor

Pohovor může být pro uchazeče stresující záležitost. Snažte se jim tuto důležitou událost co nejvíce zpříjemnit. Zvýšíte tak šanci, že objevíte zajímavý talent např. mezi introverty.

Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je dopředu je připravit na celý proces. Popište celý proces pohovoru, jak bude pohovor probíhat, kdo se ho zúčastní, kolik kol je čeká.

Je dobré naznačit, jak moc formální formu pohovoru mohou očekávat. Mnoho kandidátů se stresuje už jen tím, že stojí hodiny před skříní a nemohou se rozhodnout, jak moc formálně se obléci.

Zdůrazněte informace, které by měli o firmě vědět, než se na pohovor dostaví.

Přidat také můžete fotky nebo videa z prostor budovy a místa, kde bude pohovor probíhat. Pokud máte možnost vytvořit virtuální cestu od dveří až k místnosti, kde se pohovor koná, vyřešíte tím kandidátovi mnoho starostí.

komunikace

Určitě existují další možnosti, jak využívat e-learning během náboru. Znáte nějaké? Napište nám na info@menseek.eu a my je rádi nasdílíme ostatním pro inspiraci. Děkujeme.

2. E-learning pro snadnější on-boarding nováčků

Věřili byste, že 1 ze 3 lidí odejde z práce během prvních 12 měsíců z důvodu špatně stanovených procesů? Nebo že k 22 procentům fluktuace zaměstnanců dojde během prvních 6 týdnů?

První dny jsou pro nové zaměstnance velmi náročné. Netuší, co mají očekávat a potřebují vše naučit. Promyšlený proces onboardingu, tedy uvedení a zapracování nového kolegy či kolegyně, může významně zvýšit jejich angažovanost.

Naopak nefunkční nebo zastaralé procesy mohou vést ke ztrátě zaměstnanců v důsledku neuspořádaných a někdy i nezajímavých aktivit.

A právě online vzdělávání může hrát důležitou roli při vytváření hladkého a poutavého procesu onboardingu nových zaměstnanců ve vaší firmě. Pomůže vám převést procesy do digitálního formátu a automatizovat rutiny, jako je například ověřování nabytých znalostí.

Ukažme si několik příkladů, jak využít e-learning v průběhu uvedení a adaptace zaměstnanců.

on board

Vítejte na palubě

Tento kurz by měli vaši nováčci prostudovat jako první. Zatímco se ve firmě rozkoukávají, dáte jim možnost blíže se s ní seznámit. Mohou tak učinit na mobilu při čekání na recepci, na PC, když se seznamují se svým novým pracovním místem.

A nebo dokonce ještě pár dní před tím, než do práce nastoupí.

Co by měl takový kurz obsahovat? Určitě by měl nováčkům představit poslání společnosti a její základní hodnoty. Dále by měl ukázat, kde všude společnost působí, kdo jsou její zákazníci.

Nabízí se využít slovo ředitele, ideálně ve formě video medailonku (nezapomeňte toto video aktualizovat, pokud vyměníte vedení).

Historie společnosti

U mladých firem může být ohlédnutí zpět součástí úvodního přivítání. U společností, které existují desítky, nebo dokonce stovky let, si tato kapitola zaslouží samostatný online kurz.

Ukažte nováčkům, čeho velkého jsou součástí. Popište jim historii firmy od jejího vzniku až do současnosti. Zmiňte ty nejdůležitější milníky, vzestupy, ale i pády. Vyprávějte jim příběh vaší firmy.

Navigace firmou

Ve velkých firmách se člověk snadno ztratí. Proto je dobré seznámit nováčky se strukturou společnosti a činností jednotlivých oddělení.

Představte lidi ve společnosti, jejich role a zodpovědnosti. Pokud máte více poboček v zemi nebo po světě, ukažte, kde všude se nacházejí.

Opět se o slovo hlásí video medailonky. Nechte promluvit zástupce jednotlivých oddělení o tom, jaká je jejich role ve struktuře firmy a jak se podílí na jejím hlavním poslání.

Nováček tím získá pocit, že patří do komunity a bude vědět, do čeho jde.

První pracovní den

Mezi kurzy by rozhodně neměl chybět průběh prvních dnů v práci. Tyto kurzy se budou různit podle oddělení, pozic, případně úrovně zkušeností nováčků.

Postavte tento kurz na video obsahu. Natočte videa společně s kolegy, kteří pracují v daném oddělení. Obsah tak získá potřebnou autenticitu a nováčci se s ním snáze identifikují.

A opět, tento kurz můžete s nováčky sdílet ještě před nástupem do firmy. Hravou formou se seznámí s průběhem prvního dne a určitě to sníží jejich hladinu stresu a nervozity.

Co a jak děláme

Ukažte nováčkům vaše produkty a služby. Popište, co děláte a pro koho, kdo jsou vaši zákazníci. Vysvětlete, k čemu vaše produkty slouží.

Představte vaše technologie a procesy. Natočte sérii videí, kde ukážete jednotlivé postupy práce. U nováčků nemusíte jít do detailů. Jde vám o to, aby získali obecný přehled.

Kromě videa vám mohou dobře posloužit fotografie, ale také animace, infografika, 3D modely a podobně.

Kariérní možnosti

Zajímavým tématem pro online kurz může být kariéra a rozvoj člověka ve vaší společnosti. Popište, jakým způsobem může probíhat jeho/její kariérní postup a jaké další možnosti rozvoje vaše společnost nabízí.

Pomocí chytrých kvízů pak můžete ověřit, zda nový kolega či kolegyně tuší, co všechno musí udělat pro to, aby s vámi mohl růst.

komunikace

Napadají vás další možnosti využití e-learningu během onboardingu? Podělte se o tyto nápady. Napište nám na info@menseek.eu a my je rádi nasdílíme ostatním pro inspiraci. Děkujeme.

3. Efektivnější vzdělávání zaměstnanců

Když už firmy využívají e-learning, většinou je spojeno s rozvojem znalostí a dovedností stávajících zaměstnanců.

Jedná se většinou o zákonná a opakující se školení. Dále firmy nabízejí svým zaměstnancům specifické kurzy, týkající se jejich konkrétní profese.

Pojďme se podívat, jak tradiční online kurzy posunout dál a jaká další témata bychom mohli touto formou komunikovat zaměstnancům.

Tradiční povinná školení

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Se školením BOZP by mělo být spojeno také Školení požární ochrany. Dále sem patří také Školení řidičů a Školení první pomoci.

Tato tradiční školení nebudeme více rozebírat. Za zmínku stojí to, že pokud je toto školení vytvořeno i ve formě e-learningu, má zaměstnanec možnost kdykoliv se k němu vrátit, pokud si bude potřebovat osvěžit své vědomosti.

Sdílení znalostí napříč firmou

Často zmiňovaným problémem u většiny firem je přenos know how mezi zaměstnanci. Zkušení zaměstnanci většinou nemají čas na zaučování nováčků, nebo pro to nemají dostatečnou motivaci.

Další problém je, že s každým nováčkem nebo skupinou nováčků je potřeba proces zaučování opakovat a to je časově náročné. Jedná se o probléme u firem s vyšší fluktuací zaměstnanců (ale o tom jindy).

Ačkoliv osobní předání zkušeností nic nenahradí, e-learning může tuto situaci výrazně usnadnit. Kurzy vytvořené společně se zkušenými matadory mohou obsahovat cenné informace, které lze kdykoliv a kdekoliv sdílet jak s novými, tak se stávajícími zaměstnanci napříč společností.

E-learning jako znalostní databáze

Dalším častým problémem je uchování znalostí pro příští generace. Zkušení zaměstnanci odcházejí z firmy a s nimi i cenné informace to tom, jak dělat to či ono.

Některé firmy vytvářejí interní WIKI a motivují zaměstnance k tomu, aby do nich přispívali. Tato praxe je celkem běžná u IT firem.

Nabízí se opět využít e-learning jako archiv znalostí a názorů zkušených expertů, kteří ve firmě významnou dobu působili.

Jako nejpraktičtější se jeví rozhovory s těmito lidmi, případně přednášky, reportáže, ideálně opět jako video. Stávající zaměstnanci budou mít možnost kdykoliv tento obsah shlédnout a připomenout si některé důležité informace, související s jejich prací.

dělník

Nové technologie ve firmě

Začali jste využívat nějaký nový nástroj? Vytvořte online kurz, který uživatelům vysvětlí, jak jej mohou využívat.

Samozřejmě, ovládat novou výrobní linku se v online kurzu asi úplně nenaučíte. Ale pokud se například jedná o nějakou novou aplikaci pro komunikaci, pak se tato možnost sama nabízí.

Referenční program

Využíváte tento náborový kanál? U mnoha firem má formu směrnice, která je založená hluboko v některém z šanonů. Tato aktivita si ale podle nás zaslouží víc.

Vytvořte online kurz, ve kterém váš referenční program hravou formou vysvětlíte. Řekněte jim, jaké uchazeče a na jaké pozice mohou doporučovat, jaký je proces zpracování jejich nabídky / žádosti (nevím) a jakou odměnu (kromě dobrého pocitu) mohou také získat.

Součástí této aktivity může být i kurz pro uchazeče, které doporučili právě vaši zaměstnanci.

Benefit

Hodně zaměstnanců si stěžuje na to, že jim firma sice nabízí vzdělávání, ale jde většinou o výše zmíněná zákonná školení, nebo o specializovaná školení, související s výkonem práce.

Chtějí něco víc a vy jim to můžete dát právě ve formě online kurzů. Nabídněte jim školení nad rámec jejich práce. Poskytněte jim prostor a materiály pro osobní rozvoj a podpořte tak toliko zmiňovaný a žádaný work-life balance.

Můžete vytvořit kurzy na téma

  • komunikační dovednosti,
  • základy digitální gramotnosti,
  • bezpečnost na internetu,
  • prezentační dovednosti,
  • a cokoliv dalšího navíc.

Důležité samozřejmě je vědět, co vaše publikum (v tomto případě vaši zaměstnanci) chtějí a dokážou to ocenit (má to pro ně hodnotu). Pak se z této nabídky kurzů může dokonce stát i další z vámi nabízených benefitů.

komunikace

Využívá vaše firma online nástroje pro vzdělávání svých zaměstnanců? Podělte se o zkušenosti. Napište nám na info@menseek.eu a my je rádi nasdílíme ostatním pro inspiraci. Děkujeme.

3 tipy pro váš e-learning

Jak je vidět, e-learningová platforma je praktické řešení, které využijete nejen při vzdělávání vašich současných zaměstnanců, ale také při zapracování nováčků a dokonce i v průběhu náborové komunikace.

Ačkoliv jde o vzdělávání, je to nástroj pro komunikaci a někdy i zábavu.

Všechny informace máte ve formě kurzů hezky na jednom místě. Uživatelé / studenti nejsou omezováni místem ani časem. Vy jako administrátor nebo manažer vzdělávání máte možnost sledovat skupiny nebo jednotlivce a to, jak pokračují ve vzdělávání.

Na závěr pro vás máme několik zajímavých tipů, jak udělat vaše online vzdělávání ještě o něco lepší.

Škola hrou

Nebojte se vnést do vašeho online vzdělávání hravost. Lidé si rádi hrají a také rádi soutěží. Využijte toho a motivujte je např. sbíráním bodů za dokončené úkoly, získáváním různých odznaků.

Udělujte body za každý správně vyplněný kvíz. V kurzu použijte více kvízů, např. na konci každé obsáhlejší lekce. Podpoříte tím zapamatování právě probraného tématu a zvýšíte zájem ziskem dalších bodů.

Na konci kurzu vystavte studentům certifikát. Lidé potřebují určitý cíl. Dodáte jim motivaci k tomu, aby skutečně dávali pozor. Ujistíte se, že zaměstnanci kurzem opravdu prošli a váš vzdělávací systém je funkční.

Sázejte na video

Obsah ve formě videa patří mezi nejoblíbenější. Lidé prostě rádi koukají a někdy i poslouchají. Navíc některý obsah si vyloženě říká o to, aby byl nafilmován, např. obsluha nějakého stroje.

Proložte textový obsah vašeho online kurzu videem a získáte tak větší zájem ze strany vašich studentů.

canon

Netřepat – promíchat

Online vzdělávání je trend, kterým se svět ubírá. Ale stále jsme lidé a bez osobního kontaktu to prostě není ono. Promíchejte proto vaše online kurzy se vzděláváním v osobní rovině.

Jednou z forem osobní komunikace v online kurzu jsou otevřené otázky. Vyzvěte studenty, aby vypracovali odpověď na vaši otázku a tu následně ohodnoťte, případně nabídněte diskuzi nad daným tématem.

Osobní spolupráce s lektory může probíhat „živě“ i na dálku. Zapojte video konference, online workshopy, nebo osobní konzultace po telefonu nebo skype.

Pokud to situace dovolí, sejděte se osobně ve skupině, která odpovídá danému kurzu nebo studijnímu tématu. Diskutujte, přemýšlejte, tvořte, sdílejte znalosti a nápady.

A když už jsme u toho promíchávání, e-learning můžete také využít pro vzdělávání vašich zákazníků, resp. obchodních partnerů obecně.

Shrnutí

Online vzdělávání znamená víc než jen rozvoj vašich zaměstnanců. Umožňuje vám atraktivní formou komunikovat s nováčky a dokonce i s uchazeči o zaměstnání. I přes některé nevýhody, jako např. chybějící osobní kontakt, převažují výhody této formy učení.

Moderní LMS vám umožňuje snadno vytvářet interaktivní online kurzy, které jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím všech zařízení, zejména těch mobilních.

E-learning vám při správném využívání ušetří spoustu drahocenného času a také finančních prostředků, které můžete věnovat třeba do dalšího vzdělávání a rozvoje vašich lidí.

 

A jaké jsou vaše zkušenosti s online vzděláváním zaměstnanců, nováčků a případně uchazečů o spolupráci? Pište nám do komentářů pod článkem 👇 Díky.