Komunikace značky zaměstnavatele v ekonomice pozornosti: Základní principy
Komunikace značky zaměstnavatele

Chcete být firmou, která přitahuje ty nejlepší talenty a udržuje si spokojené a angažované zaměstnance? Budování silné značky zaměstnavatele je vaším klíčem k úspěchu. Značka vzniká díky komunikaci. V dnešní době, kdy je pozornost cennou komoditou, je efektivní komunikace důležitější než kdy jindy. V našem článku vám představíme zásadní principy, jak tuto značkovou komunikaci zvládnout tak, aby vaše značka zaměstnavatele byla silná a atraktivní.

Co je značka zaměstnavatele

Připomeňme si, o co tu běží. Značka zaměstnavatele je myšlenkový konstrukt, který si lidé tvoří o vaší firmě jako zaměstnavateli. Je to to, co si myslí o vaší firemní kultuře, hodnotách, pracovních podmínkách a celkovém prostředí.

Tato značka vzniká díky kumulované zkušenosti všech, kdo s vaší firmou přicházejí do kontaktu – od zaměstnanců a kandidátů až po veřejnost, včetně vašich zákazníků.

Silná značka zaměstnavatele zvyšuje důvěryhodnost firmy u zákazníků, kteří vidí společnost jako stabilní a etickou. Spokojení a angažovaní zaměstnanci pak přispívají k vyšší kvalitě služeb a produktů, což přímo zlepšuje spokojenost zákazníků.

Předpokládejme, že vaše firma má nějaké zaměstnance a tudíž má nějakou značku zaměstnavatele. Tuto značku nemůžete vlastnit, ale můžete ji aktivně ovlivňovat.

Vaše značka vzniká buď nevědomě, kdy její podobu formují náhodné a nesystematické zkušenosti, nebo promyšleně, kdy vaše firma aktivně pracuje na tom, jak je vnímána svými zaměstnanci a kandidáty.

Klíčem k úspěchu je tedy uvědomění si této skutečnosti a strategická práce na budování pozitivního a autentického obrazu vaší firmy jako atraktivního zaměstnavatele.

A co je to vlastně ta komunikace

Komunikace je proces sdílení informací, myšlenek a pocitů mezi lidmi. V kontextu značky zaměstnavatele se jedná o to, jak firma sděluje své poslání, hodnoty, kulturu, benefity a pracovní podmínky nejen potenciálním kandidátům, ale i současným zaměstnancům a širší veřejnosti.

Efektivní komunikace zahrnuje nejen to, co říkáte, ale také jak a kde to říkáte. Kvalitní komunikace by měla být jasná, konzistentní, autentická a cílená na konkrétní publikum. Je to základní nástroj pro budování důvěry a loajality k vaší zaměstnavatelské značce.

Komunikace podle Thesaurus linguae latinae (Velký slovník latinský):

  • spolupodíleti se s někým o něco
  • mnoho toho druhému člověku dáti

Přidružené významy slova:

  • spojovat, předávat, poskytovat
  • doručovat, propůjčovat, dávat
  • sdílet s někým něco hodnotného

Komunikovat = spolupracovat!!!

Komunikace a budování značky zaměstnavatele

Komunikace hraje klíčovou roli v procesu budování značky zaměstnavatele. Je to nástroj, kterým firma předává své poslání, hodnoty, kulturu a pracovní podmínky, ať už potenciálním kandidátům nebo stávajícím zaměstnancům. Efektivní komunikace zajišťuje, že poselství firmy je jasné, konzistentní a autentické.

Pomocí promyšlené komunikace může firma aktivně ovlivňovat, jak je vnímána na trhu práce, a tím přitahovat ty nejlepší talenty. Kromě toho pravidelná a transparentní komunikace pomáhá budovat důvěru a loajalitu mezi zaměstnanci, což přispívá k vyšší angažovanosti a spokojenosti.

Bez systematické komunikace by značka zaměstnavatele vznikala náhodně a mohla by být negativně ovlivněna nesouladnými nebo nepravdivými informacemi. Komunikace tedy není jen o předávání informací, ale také o vytváření silného, pozitivního a udržitelného obrazu firmy jako zaměstnavatele.

„Brands can only live
if they communicate.“

Marty Neumaier

Marty Neumeier

Komunikace a zkušenost – branding vs experience

Svět značek je plný termínů a definic, ve kterých se občas ztratí i zkušený designér. Přitom stačí pochopit význam dvou základních pojmů: BRANDING a EXPERIENCE.

Branding a experience jsou dva úzce propojené koncepty, které společně formují vnímání firmy v očích publika.

Branding představuje příslib – jsou to slova, očekávání a „obal“, kterými firma komunikuje, kdo je a co nabízí. Je to to, co firma slibuje zákazníkům a zaměstnancům, a jak chce být vnímána.

Naproti tomu experience, tedy zkušenost (nebo zážitek), je naplnění tohoto příslibu – jsou to činy, realita a konkrétní zážitky, které lidé s firmou mají. Zkušenost je skutečným produktem, který si uchazeči a zaměstnanci odnášejí.

Poznámka: V této souvislosti se můžete setkat s pojmy candidate experience (CX) a employee experience (EX), případně alumni experience (AX) u bývalých kolegů.

Branding
Experience

Branding

Slova

Příslib

Očekávání

Experience

Činy

Plnění

Realita

Infografika: Budování značky je nekonečný cyklus, kde branding a experience neustále interagují.

Silný branding vytváří očekávání, ale je to právě kvalitní zkušenost, která tato očekávání naplňuje a upevňuje důvěru. Ale i naopak.

Pokud se zkušenost (realita) neshoduje s brandingem (sliby), může to vést ke zklamání a poškození reputace značky. Naopak, když zkušenost předčí očekávání stanovená brandingem, může to značku výrazně posílit.

Tento cyklus mezi brandingem a experience je zásadní pro udržení a rozvoj důvěry a loajality ke značce.

Důležitost autenticity v komunikaci značky zaměstnavatele

Autenticita v komunikaci značky zaměstnavatele je klíčová pro vybudování důvěry a loajality mezi zaměstnanci a potenciálními kandidáty. Autentická komunikace znamená, že to, co firma říká o své kultuře, hodnotách a pracovním prostředí, skutečně odpovídá realitě, kterou zaměstnanci zažívají.

Když firma komunikuje pravdivě a transparentně, buduje si tím důvěru a respekt. Naopak nerealistická nebo přehnaná tvrzení mohou vést ke zklamání a vysoké fluktuaci zaměstnanců.

Autenticita v komunikaci

Chování lídrů a manažerů hraje rovněž zásadní roli v tom, jak je značka zaměstnavatele vnímána. Lídři a manažeři jsou často považováni za ztělesnění firemních hodnot a kultury. Jejich jednání a rozhodování přímo ovlivňuje pracovní prostředí a zkušenosti zaměstnanců.

Pokud lídři a manažeři jednají v souladu s deklarovanými hodnotami firmy, podporují tím autenticitu značky a posilují důvěru zaměstnanců.

Například, když manažeři aktivně naslouchají zpětné vazbě od zaměstnanců a reagují na ni, ukazují tím, že si váží svých lidí a jsou odhodláni k neustálému zlepšování pracovního prostředí.

Tento přístup může výrazně posílit pozitivní vnímání značky zaměstnavatele a zvýšit angažovanost zaměstnanců.

Komunikace značky zaměstnavatele v ekonomice pozornosti

Ekonomika pozornosti je koncept, který popisuje, jak je lidská pozornost vzácným a cenným zdrojem v digitální éře.

Vzhledem k obrovskému množství informací a obsahu, který je dostupný online, se firmy a média snaží upoutat a udržet pozornost uživatelů. To vede k intenzivnímu soupeření o čas a pozornost uživatelů.

V tomto kontextu se výše zmiňovaná autenticita stává klíčovou konkurenční výhodou, zejména vzhledem k rostoucímu množství umělého obsahu generovaného pomocí AI. Firmy, které komunikují autenticky a transparentně, mají větší šanci vyniknout a získat důvěru a loajalitu svého publika.

Sociální média

V době, kde je lidská pozornost vzácným a cenným zdrojem, je efektivní komunikace značky zaměstnavatele klíčová pro vyniknutí mezi konkurencí na trhu práce. Firmy musí nejen zaujmout, ale také udržet pozornost kandidátů a zaměstnanců prostřednictvím relevantního a hodnotného obsahu.

Proto je důležité, aby komunikace byla nejen atraktivní, ale také autentická, konzistentní a pravidelná. A aby byla cílená a měla jasný smysl.

Lídři a manažeři by měli aktivně komunikovat a ztělesňovat hodnoty značky a přispívat tak k celkové autentičnosti. Jejich transparentnost a ochota naslouchat zaměstnancům mohou výrazně ovlivnit pozitivní vnímání značky zaměstnavatele.

CEO by měl také fungovat jako ambasador na sociálních sítích, kde může prostřednictvím svých příspěvků osobně komunikovat hodnoty a vizi firmy, čímž zvyšuje důvěru a zapojení jak zaměstnanců, tak veřejnosti.

Zajímavé statistiky

Systematická komunikace má měřitelné přínosy pro budování značky zaměstnavatele.

%

 

Například společnosti s pozitivní značkou zaměstnavatele získávají dvakrát více žádostí na jedno pracovní místo než ty s negativní značkou​ (Jobylon)​.

%

 

Dále, 69 % kandidátů uvedlo, že je pravděpodobnější, že se přihlásí do společnosti, pokud je její značka aktivně spravována (tj. komunikována – pozn. aut.)​ (The HR Outlook)​.

%

 

Další studie naznačují, že 77 % zaměstnanců zůstane déle ve společnosti, která prokazuje závazek k diverzitě a inkluzi​ (Jobylon)​.

%

 

Obsah, který poskytuje autentický pohled do firemního prostředí, může být velmi účinný. Studie se shodují na tom, že 49 % kandidátů hledá video obsah k tomu, aby získali představu o kultuře a každodenním životě ve firmě. (Seenit)

Tyto statistiky ukazují, jak důležitá je promyšlená komunikace v rámci Employer Brandingu pro přilákání a udržení talentů.

Shrnutí

Efektivní komunikace značky zaměstnavatele v ekonomice pozornosti je zásadní pro přilákání a udržení talentů. Autentický a hodnotný obsah, jako jsou články, fotografie a video materiály představující firemní kulturu, hraje klíčovou roli. Důležité je zapojení zaměstnanců, kteří se stávají ambasadory značky a konzistence komunikace napříč všemi kanály. Lídři a manažeři by měli aktivně ztělesňovat hodnoty firmy, čímž posilují důvěru a autenticitu. Pravidelné měření a optimalizace výkonnosti komunikace zajišťuje její efektivitu. Transparentnost a otevřenost jsou klíčové pro budování důvěry a loajality mezi zaměstnanci a kandidáty, čímž firma získává konkurenční výhodu na trhu práce.

Obrázek v záhlaví článku: ChatGPT 4o a DALL-E 3

Rozvíjejte své znalosti a dovednosti

Myslete jako designér a staňte se expertem na Human Centered Employer Branding.

Buďte součástí MenSeek Akademie!

Budujte silný Employer Brand

Inspiraci najdete v našich článcích nebo vám
s tím rádi pomůžeme.