Jak jsme tvořili Etický kodex pro Albatros Media

Společnost Albatros Media nás požádala o spolupráci na tvorbě etického kodexu. Společně s vedením společnosti, ambasadory z řad zaměstnanců, a zejména s týmem z personálního oddělení jsme se pustili do práce.

Obsah kodexu, respektive témata, která pokrývá, vzešel z několika společných workshopů a diskusí. Jednotlivé kapitoly jsme rozebírali na početných schůzkách se zástupci personálního oddělení. Smysl kodexu byl jasný: Definovat, co je žádoucí a nežádoucí chování a jak by se měli zaměstnanci AM v dané situaci zachovat.

Impulsem pro vznik kodexu byla jak velikost, tak vyzrálost firmy, ale také požadavky Nového zákona o ochraně oznamovatelů. Proto součástí tvorby kodexu bylo i zahrnutí a propojení s platformou Nenech to být.

Kapitola první: Jak to začalo

Se společností Albatros Media spolupracujeme už řadu let. Naše spolupráce začala před lety kdy nás vedení firmy oslovilo s požadavkem na to, abychom jim pomohli v očích nejen čtenářské veřejnosti zlepšit značku zaměstnavatele. Při jedné z našich pravidelných schůzek padla zmínka o etickém kodexu.

Vedení AM došlo k názoru, že společnost dorostla do takové velikosti, že již potřebuje ucelený dokument, který dá dohromady zásady etického chování a který dokáže definovat, co je to žádoucí a nežádoucí chování. Shodli jsme se na tom, že etický kodex také vyjadřuje kulturu společnosti, což je důležitá součást tzv. Employer Brandingu. A proto jsme se do tvorby pustili společně.

konzultací

ambasadorů

témat

Kapitola druhá: Jak jsme tvořili

Společně s kolegyněmi z HR oddělení jsme vytvořili tým, který si vzal tento projekt na svá bedra.

Nejprve jsme se podívali na to, jak to dělají jinde. Díky inspiraci zvenčí jsme vytvořili seznam témat, která by v kodexu neměla chybět. 

Pak jsme s vedením firmy probrali jejich vizi Kodexu a očekávání. Od managementu vzešla další témata, která by v kodexu měla být, ale i ta, kterým bychom se při tvorbě měli vyhnout.

A nakonec jsme do toho vtáhli zástupce lidu, tedy ambasadory z řad zaměstnanců. Dozvěděli jsme se, jak reagují (nebo by reagovali) na případné nežádoucí chování nebo co by podle jejich názoru měl ještě kodex definovat.

Po sesbírání všech témat a názorů jsme se pustili do samotné tvorby.

Proč potřebuje firma etický kodex

Etický kodex je dokument popisující principy chování zaměstnanců společnosti, a to jak mezi sebou, tak ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a dalším zúčastněným stranám.

Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů. Chrání před nežádoucím chováním, které by mohlo vystavit zaměstnavatele i zaměstnance různým postihům a také ztrátě dobré pověsti.

Zaměstnancům, zejména nováčkům, pomáhá zorientovat se v pravidlech etického chování. Je to také nástroj, který prezentuje kulturu společnosti.

Vizuální styl etického kodexu

Při vytváření kodexu jsme se nechali inspirovat firemními barvami a vizuálním stylem společnosti. Ale našli jsme také prostor pro vlastní kreativitu.

Kodex jsme doplnili originálními ilustracemi, v nichž hlavní roli hrály maskot Amy se svou novou přítelkyní, paní Knihovou.

ČERVENÁ

TMAVĚ ŠEDÁ

SVĚTLE ŠEDÁ

Seznamte se s naší prací

Během tvorby jsme se naučili spoustu nových vychytávek a užitečných věcí. Nejdůležitější je pro nás ovšem spokojenost klienta.

Etický kodex

Kapitola třetí: Uvedení kodexu do života

Původní plán byl takový, že etický kodex předáme pouze jako PDF dokument. Inspirovali jsme se ale dalšími firmami a dohodli jsme se, že kodex publikujeme i na kariérní web.

Nejdůležitějším krokem bylo představení Kodexu slovy generálního ředitele, pana Václava Kadlece. Ten jej oficiálně uvedl do života v rámci jedné z telekonferencí, které se zúčastnili všichni zaměstnanci společnosti.

Etickému kodexu věnovaly kolegyně z HR oddělení celé jedno vydání Pátečních Jednohubek (interní e-mailový zpravodaj).

Líba Kocanová

Provozní ředitelka

S kolegy ze společnosti MenSeek s.r.o. spolupracujeme již několikátým rokem v oblasti Employer brandingu a HR marketingu. Díky naší kontinuální spolupráci měli za tu dobu možnost poznat velmi dobře naši společnost, navnímat naši firemní kulturu a seznámit se i s našimi specifiky. Při výběru partnera, který by nám pomohl s tvorbou a definicí Etického kodexu, jsme tedy logicky došli k závěru, že jsou tím správným dodavatelem, kterého chceme ke spolupráci na našem projektu přizvat.

Společnost MenSeek pak navrhla celkovou strategii tvorby Etického kodexu a jednotlivé milníky projektu, navrhla grafické zpracování kodexu a jeho implementaci do života firmy a celým procesem nás provedla. Společně jsme vytvořili základní dokument popisující principy etického chování zaměstnanců skupiny Albatros Media, jehož cílem je nastavit jednotné chápání jejich projevů v každodenní pracovní praxi a předejít tak případným sporům a rozdílům ve vnímání.

Kapitola poslední: Pár slov závěrem

Etický kodex slouží jako pomyslné vodítko a dobrý rádce, který zaměstnancům ukazuje správný směr a pomáhá jim k nejlepšímu rozhodování, upevňování vztahů a přispívá k pozitivní atmosféře ve společnosti. Je to klíčový nástroj pro to, aby společnost zůstala stabilní, mohla se rozvíjet, být úspěšná a všichni kolegové společně s ní.

Proč při tvorbě etického kodexu spolupracovat s externí firmou

R

Zaměstnanci jsou více otevření

R

Lidé sdělí pozitiva i negativa

R

Ušetříte hromadu vzácného času

R

Externí partner nemá „klapky“ na očích

Zaujala vás naše práce?

Napište nám.

Pojďme si popovídat o tom, jak bychom mohli společně vytvořit něco jedinečného.